شهید محمدحسن اسماعیلی

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد:         1342/05/04       محل تولد: روستای حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1361/09/05       محل شهادت: سومار     

محل دفن: روستای حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

محمد حسن اسما عيلي ف رمضان1 copy