شهید اصغر پیر جینان

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: جینان

تاریخ شهادت:    1367/07/22        محل شهادت: فکه      

محل دفن: جینان

یگان خدمتی: ارتش

1248