شهید قربانعلی نظریان

نام پدر: صفر علی

تاریخ تولد:         1345/04/02       محل تولد: روستای نستنج

تاریخ شهادت:    1363/12/25       محل شهادت: دجله      

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

قربان علي نظريان ف صفر علي1 copy