شهید غلامرضا اسماعیلیان

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1346/08/15        محل تولد: روستای جمز

تاریخ شهادت:    1366/06/02       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای جمز

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا اسماعيليان ف رجب1 copy

شهید مرتضی باقری

نام پدر:  نورعلی

تاریخ تولد:         1342/04/01        محل تولد: روستای جمز

تاریخ شهادت:    1361/08/02       محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای جمز

یگان خدمتی: بسیج

مرتضي باقري ف نور علي1 copy