شهید  حسین شهیدی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1337/06/10        محل تولد: تگابند

تاریخ شهادت:    1363/12/23        محل شهادت: حور العظیم

محل دفن: تگابند

یگان خدمتی: سپاه

1399

شهید  علی آتش زر

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1348/02/01        محل تولد: تگابند

تاریخ شهادت:    1364/12/03        محل شهادت: فاو

محل دفن: تگابند

یگان خدمتی: بسیج

117

شهید غلامحسین تخم افشان

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1345/03/19        محل تولد: تگابند

تاریخ شهادت:    1365/10/05       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: تگابند

یگان خدمتی: بسیج

1339