شهید محمد رضا صفاری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/02/10        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1362/12/05        محل شهادت: جفیر

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: سپاه

محمدرضا صفاری

شهید محمد کلوخ غلامی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1362/09/05        محل شهادت: سردشت

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: سپاه

محمد کلوخ غلامی

شهید سید یونس حسینی

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1343/01/01        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: بسیج

سید یونس حسینی

شهید محمد گلی

نام پدر: عیسی

تاریخ تولد:         1342/01/30        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: مریوان

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: بسیج

محمد گلی

شهید محمد تقی رضایی

نام پدر: ذبیح ا…

تاریخ تولد:         1339/01/10        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1365/10/22       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: سپاه

محمد تقی رضایی

شهید عباسعلی صالحی

نام پدر: عیسی

تاریخ تولد:         1348/01/02        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1365/02/29       محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: بسیج

عباسعلی صالحی

شهید محمدرضا صالحی بیک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1330/01/03        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1365/02/25        محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: سپاه

محمدرضا صالحی بیک

شهید علی اکبر غفاری

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1365/02/26        محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: سپاه

علی اکبر غفاری تخته جان

شهید ابراهیم گلی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1350/09/25        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: بسیج

ابراهیم گلی

شهید محمد اسماعیل رضایی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1331/06/02        محل تولد: تخته جان

تاریخ شهادت:    1365/04/22        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: تخته جان

یگان خدمتی: سپاه

محمد اسماعیل رضایی