شهید محمد رضا اعرابی

نام پدر: حسن رضا

تاریخ تولد:         1343/01/16        محل تولد: تجن

تاریخ شهادت:    1362/08/29        محل شهادت: ارتفاع تپه کوچ عراق      

محل دفن: تجن

یگان خدمتی: …..

1272

شهید حسین قربانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/04/03        محل تولد: تجن

تاریخ شهادت:    1367/04/04        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: تجن

یگان خدمتی: ارتش

145