شهید محمد حسن عسکری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1329/01/01        محل تولد: تبلو

تاریخ شهادت:    1365/01/11        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: تبلو

یگان خدمتی: بسیج

208

شهید اسدالله چوبداری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/10/10        محل تولد: تبلو

تاریخ شهادت:    1362/01/22        محل شهادت: فکه      

محل دفن: تبلو

یگان خدمتی: بسیج

402