شهید رضا زارعی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/02/02       محل تولد: بیچند

تاریخ شهادت:    1366/12/30      محل شهادت: سر پل ذهاب

محل دفن: بیچند

یگان خدمتی: ارتش

2icture 029

شهید رضا اسماعیلی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/10/02        محل تولد: بیچند

تاریخ شهادت:    1370/05/10        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: بیچند

یگان خدمتی: ارتش

C2y (2) of 67