شهید علی نصرالهی

نام پدر: ابوطالب

تاریخ تولد:         1322/03/04       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1366/01/18       محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: مشهد

یگان خدمتی: بسیج

18

شهید محمد حسن اسماعیلی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1341/08/20       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1361/01/10       محل شهادت: شوش

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: ارتش

1

شهید محمد آزاد

نام پدر: سکندر

تاریخ تولد:         1344/06/01       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: حور الهویزه

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

15

شهید اسماعیل خلیلی فر

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1344/01/07       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1361/03/14       محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

8

شهید محمد حسین رحیمی بیهود

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/04/02       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1365/10/29       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: ارتش

13

شهید موسی عرب

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1345/01/30       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1365/10/25       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: سپاه

21

شهید غلامرضا نصرالهی

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1347/01/01       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1364/11/23       محل شهادت: فاو

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

12

شهید محمد حسن نصرالهی

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1347/01/03       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1367/04/28       محل شهادت: شاخ شمیران

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: ارتش

9

شهید محمد حسینی

نام پدر: حاجی

تاریخ تولد:         1347/04/02       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1365/01/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

5

شهید محمود قاسمی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1346/01/22       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1362/01/22       محل شهادت: فکه

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

6

شهید غلامرضا عربپور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/08/01       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1365/11/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

16

شهید محمدرضا اسماعیلی

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1332/07/05       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1361/03/14       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: تهران

یگان خدمتی: بسیج

19

شهید غلامحسین همدم

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد:         1348/03/01       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: مهاباد

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

4

شهید محمد علی عجمی

نام پدر: صفر

تاریخ تولد:         1350/03/02       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1365/06/10       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

11

شهید احمد رحیمی بیهود

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1349/03/01       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1366/12/30       محل شهادت: ماووت

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

14

شهید  محمد آزاد

نام پدر: حبیب

تاریخ تولد:         1352/01/01        محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1366/12/25        محل شهادت: ماووت

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

17

شهید غلامرضا حامد بادامی

نام پدر: نوروز

تاریخ تولد:         1331/06/01        محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1362/12/05       محل شهادت: طلائیه

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

7

شهید جاویدالاثر محمد حسن حامد بادامی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1338/01/03       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1362/01/22       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

10

شهید محمود زراعتکار

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1336/07/06       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1362/01/23       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

22

شهید احمد هادوی

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد:         1336/04/02       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1361/03/10       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

23

شهید غلامحسین مرادی

نام پدر: حاجی محمد

تاریخ تولد:         1337/01/29       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1361/03/10       محل شهادت: ام ارصاص

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

3

شهید محمد حسین خلیلی فر

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1340/08/01       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: حور العظیم

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: سپاه

20

شهید حمید حایری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1343/01/07       محل تولد: بیهود

تاریخ شهادت:    1367/03/23       محل شهادت: سید صادق

محل دفن: بیهود

یگان خدمتی: بسیج

2