شهید  علی اکبر رزمجو

نام پدر: محمد جواد

تاریخ تولد:         1320/03/09        محل تولد: بیناباج

تاریخ شهادت:    1361/02/30        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بیناباج

یگان خدمتی: ارتش

341

شهید  محمد بیناباجی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1343/02/07        محل تولد: بیناباج

تاریخ شهادت:    1364/07/08        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: بیناباج

یگان خدمتی: ارتش

233

شهید محمد رضا بیناباجی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1342/02/10        محل تولد: بیناباج

تاریخ شهادت:    1362/08/27       محل شهادت: سردشت

محل دفن: بیناباج

یگان خدمتی: سپاه

234