شهید علی عوض پور

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/01/04        محل تولد: روستای بیشه

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای بیشه

یگان خدمتی: سپاه

186شهید علی عوض پور 003