شهید  ولی اله تجلی

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد:         1346/01/02        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/26        محل شهادت: مهران

محل دفن: بیدسکان

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید  سید محمد حجتی

نام پدر: سید یعقوب

تاریخ تولد:         1343/01/02        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بیدسکان

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید محمد رضا دشتی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1340/10/23        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/11/14       محل شهادت: چزابه

محل دفن: بیدسکان

یگان خدمتی: بسیج

3

شهید محمد رضا دهقان

نام پدر: محمد کلوخ

تاریخ تولد:         1341/01/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/08        محل شهادت: مهران

محل دفن: بیدسکان

یگان خدمتی: بسیج

4

شهید  غلامحسین زارعی بیدسکان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/07/05        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/06/10       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: بیدسکان

یگان خدمتی: بسیج

5

شهید  غلامرضا نظری

نام پدر: نظر علی

تاریخ تولد:         1347/03/15        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/05       محل شهادت: چزابه

محل دفن: بیدسکان

یگان خدمتی: بسیج

6