شهید پرویز سبزیان (صبریان)

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/01/03       محل تولد: روستای بیدخت

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین    

محل دفن: روستای بیدخت

یگان خدمتی: بسیج