شهید اسماعيل دادي

نام پدر: محمدعلي

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: بويك

تاریخ شهادت:    1362/08/28        محل شهادت: پنجوين

محل دفن: گلزار شهداي روستاي بويك

یگان خدمتی: بسيج

اسماعیل دادی

شهید  علي ابراهيمي بويك

نام پدر: حسين

تاریخ تولد:         1348/11/06        محل تولد: بويك

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: سليمانيه

محل دفن: گلزار شهداي روستاي بويك

یگان خدمتی: بسیج

علی ابراهیمی بویک

شهید غلامحسين انصاري بويك

نام پدر: مرتضي

تاریخ تولد:         1330/08/10        محل تولد: بويك

تاریخ شهادت:    1364/12/05       محل شهادت: منطقه مريوان

محل دفن: گلزار شهداي روستاي بويك

یگان خدمتی: بسيج

غلامحسین انصاری

شهید  محمد علي طوسي

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1333/02/07        محل تولد: بويك

تاریخ شهادت:    1361/02/10        محل شهادت: كرخه نور

محل دفن: گلزار شهداي روستاي بويك

یگان خدمتی: بسيج

محمد علی طوسی

شهید غلامرضا رضايي

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1337/02/01        محل تولد: بويك

تاریخ شهادت:    1365/02/30        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهداي روستاي بويك

یگان خدمتی: بسيج

غلامرضا رضایی