شهید پرویز امینی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/01/03        محل تولد: بورنگ

تاریخ شهادت:    1363/12/24       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: بورنگ

یگان خدمتی: بسیج

پرویز امینی

شهید گل محمد اکبری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1346/01/02        محل تولد: بورنگ

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: مجنون

محل دفن: بورنگ

یگان خدمتی: سپاه

گل محمد اکبری