شهید غلامرضا رمضانی

نام پدر: اسکندر

تاریخ تولد:         1346/08/10       محل تولد: بنی خانیک

تاریخ شهادت:    1366/01/01      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بنی خانیک

یگان خدمتی: بسیج

شهید غلامرضا رمضانی

شهید احمد رمضانی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/08/01        محل تولد: بنی خانیک

تاریخ شهادت:    1367/05/05        محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: بنی خانیک

یگان خدمتی: بسیج

شهید احمد رمضانی