شهید حسین شبان

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1339/02/05        محل تولد: بنرگ

تاریخ شهادت:    1362/12/15        محل شهادت: حورالعظیم      

محل دفن: بنرگ

یگان خدمتی: بسیج

169