شهید  شهابعلی احمدی

نام پدر: محمد هادی

تاریخ تولد:         1345/02/08        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1361/01/05        محل شهادت: شوش

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: بسیج

1392

شهید  غلامحسن حیدری

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1345/08/04        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1363/12/24        محل شهادت: هویزه

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: بسیج

1243

شهید عبدالله رحمانی بمرود

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/10/05        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: ارتش

1115

شهید علی اکبر صفایی

نام پدر: سهراب

تاریخ تولد:         1342/01/30        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: زیرکوه(درگیری با اشرار مسلح)

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: بسیج

1114

شهید  زعفران عباسی مقدم

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1333/01/04        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1378/01/20       محل شهادت: زیرکوه(درگیری با اشرار مسلح)

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: اطلاعات

1280

شهید علی عباسی بمرود

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1351/01/01        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1365/10/21       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بسیج

یگان خدمتی: بسیج

1249

شهید  غلامحسن غلامحسینی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1342/01/04        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1362/03/09        محل شهادت: بانه

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: ارتش

1384

شهید غلامحیدر غلامی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/03/04        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1363/04/06        محل شهادت: سردشت

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: ارتش

1157

شهید غلامرضا محمدی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/01/07        محل تولد: بمرود

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: حور الهویزه

محل دفن: بمرود

یگان خدمتی: بسیج

1230