شهید احمد بسکابادی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1338/01/05        محل تولد: بسکاباد

تاریخ شهادت:    1360/07/01        محل شهادت: دزفول      

محل دفن: امامزاده عبدالله کارشک

یگان خدمتی: ارتش

12

شهید محمد رضا بسکابادی

نام پدر: عسکری

تاریخ تولد:         1343/11/01        محل تولد: بسکاباد

تاریخ شهادت:    1361/09/09        محل شهادت: سومار      

محل دفن: امامزاده عبدالله کارشک

یگان خدمتی: بسیج

236