شهید  ابراهیم حبیبی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1343/01/04        محل تولد: برکوک

تاریخ شهادت:    1361/01/02        محل شهادت: شوش

محل دفن: برکوک

یگان خدمتی: بسیج

127

شهید  غلامرضا واقعی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1349/01/10        محل تولد: برکوک

تاریخ شهادت:    1367/01/30        محل شهادت: ماووت

محل دفن: برکوک

یگان خدمتی: بسیج

1235

شهید علی فلکی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/01/01        محل تولد: برکوک

تاریخ شهادت:    1365/04/29       محل شهادت: مریوان

محل دفن: برکوک

یگان خدمتی: ارتش

1300