شهید محمدعلی ابراهیمی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: روستای برکوه

تاریخ شهادت:    1365/02/10       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: روستای برکوه

یگان خدمتی: سپاه

محمد علی ابراهیمی1