شهید علی احمدی

نام پدر: مهدی قلی

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/07/25        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید  محمد صادق اسماعیلی برون

نام پدر: محمد اکبر

تاریخ تولد:         1342/04/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/02/04        محل شهادت: غرب

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید  محمد حسین برادران

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1341/10/20        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

3

شهید  سید علی حاتمی

نام پدر: سید حاتم

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/04/13        محل شهادت: مهران

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

4

شهید  مهدی رفتاری

نام پدر: حجی

تاریخ تولد:         1334/10/15        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1360/09/17       محل شهادت: مریوان

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

5

شهید محمد رفتاری

نام پدر: کرم علی

تاریخ تولد:         1348/11/10        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

6

شهید  محمد اکبر رفتاری برون

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد:         1345/09/20        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/21        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

7

شهید یداله زنده دل

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1344/11/20        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/12/29        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

8

شهید غلامحسین غلامی

نام پدر: حجی اسماعیل

تاریخ تولد:         1315/05/04        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/22        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

9

شهید حبیب کامل برون

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1315/05/04        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/21        محل شهادت: فاو

محل دفن: برون

یگان خدمتی: بسیج

10