شهید حسین برشکی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/05/02        محل تولد: برشک

تاریخ شهادت:    1363/01/16        محل شهادت: مریوان      

محل دفن: برشک

یگان خدمتی: ارتش

244