شهید سید محمد حسینی

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1331/01/28        محل تولد: براندود

تاریخ شهادت:    1365/06/12        محل شهادت: حاجی عمران      

محل دفن: براندود

یگان خدمتی: سپاه

سید محمد حسینی

شهید علی رمضانی

نام پدر: یار محمد

تاریخ تولد:         1343/03/02        محل تولد: براندود

تاریخ شهادت:    1362/12/08        محل شهادت: مجنون      

محل دفن: براندود

یگان خدمتی: بسیج

علی رمضانی

شهید علی آواره

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد:         1332/01/04        محل تولد: براندود

تاریخ شهادت:    1362/12/22        محل شهادت: مجنون      

محل دفن: براندود

یگان خدمتی: سپاه

علی آواره