شهید اسماعیل خزاعی نژاد

نام پدر: میرحسین

تاریخ تولد:         1340/02/16        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1373/04/13        محل شهادت: حوزه اسدیه(روستای تشوند)      

محل دفن: گلزار شهدای بجد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

اسماعيل خزايي نژاد

شهید عبدالله احمدی درمیان

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1341/01/04        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1378/10/06        محل شهادت: منطقه مرزی گزیک     

محل دفن: گلزار شهدای بجد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

عبدالله احمدی درمیان