شهید محمد علی آسیبی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1338/05/08       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/01/27       محل شهادت: کردستان

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: سپاه

1

شهید خسرو تقی زاده

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1345/06/20       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/08       محل شهادت: مهران      

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید علی دوستی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1346/09/06       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/05/19       محل شهادت: چنگوله

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: سپاه

3

شهید حسین رمضانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1364/01/24       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/04/25       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

4

شهید سید علی سید محمدی

نام پدر: سید حسن

تاریخ تولد:         1342/04/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

5

شهید  ولی اله عبدالهی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1350/06/20       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

6

شهید ابراهیم قلی زاده فرسا

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1330/06/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/16       محل شهادت: مهران

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

7

شهید محمدعلی کارگر

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1347/09/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/05/28       محل شهادت: کردستان

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

8

شهید رحمان کرمی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/06/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/09/14       محل شهادت: سومار

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

9

شهید علی اکبر محمدی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1342/04/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/06/17       محل شهادت: سقز

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: ارتش

10

شهید سید احمد  محمودی

نام پدر: سید محمود

تاریخ تولد:         1350/01/05       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: باغستان علیا

یگان خدمتی: بسیج

11