شهید سید علی سعیدنیا

نام پدر: سید باقر

تاریخ تولد:         1330/11/02        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/29        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: باغستان سفلی

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید عبدالرحیم قبادی

نام پدر: حجی

تاریخ تولد:         1336/12/07        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/12/20        محل شهادت: ……..      

محل دفن: باغستان سفلی

یگان خدمتی: ارتش

2

شهید محمد حسین محبی باغستان

نام پدر: شعبان

تاریخ تولد:         1351/05/16        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1375/05/15        محل شهادت: اشرار      

محل دفن: باغستان سفلی

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

3