شهید علی سعادتی فر

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1329/11/03        محل تولد: باغستان

تاریخ شهادت:    1364/11/23        محل شهادت: اروندرود     

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: بسیج

1284

شهید محمد مزدور

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1337/01/06        محل تولد: باغستان

تاریخ شهادت:    1365/02/25        محل شهادت: حاجی عمران      

محل دفن: مشهد – بهشت رضا

یگان خدمتی: بسیج

1150

شهید محمد ابراهیمی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1342/07/12        محل تولد: باغستان

تاریخ شهادت:    1362/12/15        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: سپاه

1353