شهید عبدالرضا زنگوئی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/09/10       محل تولد: دیهوک-بازک

تاریخ شهادت:    1362/12/08      محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: دیهوک-بازک

یگان خدمتی: بسیج

عبد الرضا زنگويي ف علي1

شهید محمد رضا حجی آقا

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1366/04/20        محل تولد: دیهوک-بازک

تاریخ شهادت:    1390/04/28        محل شهادت: طبس-محورشط الرهوار

محل دفن: دیهوک-بازک

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمدرضا حجی آقا1