شهید محمد کلوخ حسین پور

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/04/05       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/01/29       محل شهادت: فکه     

محل دفن: باداموک

یگان خدمتی: بسیج

1