شهید علی اکبری مطلق

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1342/04/04       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین      

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: بسیج

1318

شهید محمد حسن حسنی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: بسیج

1123

شهید حسن اباذری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/08/02       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: ارتش

1316

شهید عباس علیپور مطلق

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1349/03/01       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1365/10/19       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: بسیج

1225

شهید علی اکبر جمیلی فر

نام پدر: صفر

تاریخ تولد:         1349/04/02       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1366/04/05       محل شهادت: ماووت

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: بسیج

1322

شهید حسن رحمانی

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1344/02/01       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: سپاه

1212

شهید عباس محمدی مطلق

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1348/04/02       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: بسیج

شهید عباس محمدی مطلق1

شهید حسین قربانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/04/01       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1362/05/19       محل شهادت: مهران

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: سپاه

1380

شهید محمد حسین نوری ابوذری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1337/01/10       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1363/02/12       محل شهادت: زیرکوه

محل دفن: اکبریه

یگان خدمتی: بسیج

101