شهید صادق حسین نژاد

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1326/06/05        محل تولد: انجول

تاریخ شهادت:    1362/12/12        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: مشهد -بهشت رضا

یگان خدمتی: بسیج

1200

شهید  عباس حسین پور

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1344/04/07        محل تولد: انجول

تاریخ شهادت:    1364/03/07        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: انجول

یگان خدمتی: ارتش

185