شهید  محمد حسن غلامی

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد:         1344/11/15        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جنوب

محل دفن: انارستانک

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید  محمد حسن کبیری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/10/25        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/21        محل شهادت: اروندرود

محل دفن: انارستانک

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید رمضان هاجری

نام پدر: عباس علی

تاریخ تولد:         1340/01/18        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: شوش

محل دفن: انارستانک

یگان خدمتی: ارتش

3

شهید محمد علی یزدانی

نام پدر: حجی حسن

تاریخ تولد:         1343/01/15        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/02/09        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: انارستانک

یگان خدمتی: سپاه

4

شهید محمد علی یزدی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1347/05/04        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/05        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: انارستانک

یگان خدمتی: بسیج

5