سردار شهید محمدجواد آخوندی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد:         1338/02/02       محل تولد: اناران

تاریخ شهادت:    1362/12/08      محل شهادت: حورالهویزه

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: سپاه

سردار شهید محمد جواد آخوندي1

شهید محمدحسن آخوندی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1344/06/09        محل تولد: اناران

تاریخ شهادت:    1366/02/11        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اناران

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد حسن آخوندی1

شهید محمدعلی آخوندی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/01/03        محل تولد: اناران

تاریخ شهادت:    1362/05/09        محل شهادت: مهران

محل دفن: اناران

یگان خدمتی: بسیج

شهيد محمد علي آخوندي1