شهید محمود رفیعی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/06/30       محل تولد: دیهوک-امیرآباد

تاریخ شهادت:    1362/05/14       محل شهادت: مهران     

محل دفن: دیهوک-امیرآباد

یگان خدمتی: بسیج

محمود رفيعي ف حسن1