شهید علیرضا امیرآبادی زاده

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/03/03        محل تولد: امیرآباد

تاریخ شهادت:    1365/12/22        محل شهادت: شلمچه    

محل دفن: گلزار شهدای امیرآباد

یگان خدمتی: سپاه

علیرضا امیرآبادی زاده

شهید حسین امیرآبادی زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/07/15        محل تولد: امیرآباد

تاریخ شهادت:    1367/04/04        محل شهادت: جزیره مجنون     

محل دفن: گلزار شهدای امیرآباد

یگان خدمتی: سپاه

حسین امیرآبادی زاده