شهید سهراب صالحی

نام پدر: حاجی

تاریخ تولد:         1344/03/07       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    1362/10/30       محل شهادت: مهاباد      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: سپاه

سهراب صالحي1

شهید محمدرضا سالمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1348/08/01       محل تولد: زاهدان

تاریخ شهادت:    1372/02/06       محل شهادت: ایرانشهر    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: اطلاعات

1Picture 075

شهید احمد جلالی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/04/03       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    1365/11/04       محل شهادت: کربلای 5      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

جلالی احمد1

شهید حسین ملایی

نام پدر: محمد امین

تاریخ تولد:         1342/01/01       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    1360/10/17       محل شهادت: سردشت      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

حسین ملایی1

شهید عیسی سالمی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/06/02       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    1365/11/05       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

عيسي سالمي1

شهید محمد ضمیری

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1337/08/30       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    1365/11/04       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

محمد ضميري1