شهید حسین بوری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1347/02/15       محل تولد: روستای القور

تاریخ شهادت:    1367/03/04       محل شهادت: شلمچه   

محل دفن: روستای القور

یگان خدمتی: جهاد سازندگی

100شهيد حسين بوري