شهید محمد خسروی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1338/07/02        محل تولد: القار

تاریخ شهادت:    1361/02/16        محل شهادت: کرخه نور      

محل دفن: روستای القار

یگان خدمتی: بسیج

801شهيد محمد خسروي