سردارشهید غلامعباس کمیلی

نام پدر: عبدالجواد

تاریخ تولد:         1334/07/05       محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1359/09/16       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: افین

یگان خدمتی: سپاه

شهید رضا جانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1318/05/03        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1365/10/05       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: افین

یگان خدمتی: بسیج

136

شهید عیسی عرب افین

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1343/01/15        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: افین

یگان خدمتی: سپاه

1293

شهید مالک مالکی افین

نام پدر: محمد قلی

تاریخ تولد:         1337/06/01        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1365/10/25       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: افین

یگان خدمتی: سپاه

166

شهید محمد میری

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1351/01/03        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1365/11/20       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: افین

یگان خدمتی: بسیج

1355

شهید  علی فامیلی افین

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/11/05        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1362/05/24       محل شهادت: مهران

محل دفن: افین

یگان خدمتی: بسیج

1193

شهید غلامرضا کارکرده

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد:         1350/04/05        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1365/11/02        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: افین

یگان خدمتی: بسیج

1319

شهید غلامحسین شریف قالیباف

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/05/10        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1365/06/10        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: افین

یگان خدمتی: سپاه

154

شهید غلامعباس محمدپور

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/02/03        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1365/10/21        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: افین

یگان خدمتی: بسیج

1218

شهید محمد محمدپور

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1345/02/03        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1364/04/24        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: افین

یگان خدمتی: ….

169

شهید علیرضا محمدزاده

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1345/06/10        محل تولد: افین

تاریخ شهادت:    1363/12/25        محل شهادت: سومار

محل دفن: افین

یگان خدمتی: بسیج

1396