شهید محمود ناظری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1344/03/21        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/07/29        محل شهادت: میمک      

محل دفن: افغو

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید حسین ناوکی

نام پدر: عباسقلی

تاریخ تولد:         1337/03/15        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: افغو

یگان خدمتی: جهاد

2

شهید حسین نجفی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1336/08/22        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/06/16        محل شهادت: اشنویه      

محل دفن: افغو

یگان خدمتی: جهاد

3