شهید غلامرضا زنگویی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1344/01/02        محل تولد: روستای افضل آباد

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای افضل آباد

یگان خدمتی: بسیج

608غلامرضا زنگو يي

شهید غلامرضا زنگویی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/04/05        محل تولد: روستای افضل آباد

تاریخ شهادت:    1365/04/30        محل شهادت: باختران

محل دفن: روستای افضل آباد

یگان خدمتی: ارتش

501شهید غلامرضا (زنگوئی (افسر

شهید  سید محمد موسوی

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد:         1340/08/09        محل تولد: روستای افضل آباد

تاریخ شهادت:    1367/03/26       محل شهادت: سید صادق عراق

محل دفن: روستای افضل آباد

یگان خدمتی: بسیج

516سيد محمد موسوي