شهید سید جلیل موسوی

نام پدر: ابوالفضل

تاریخ تولد:         1340/01/01        محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1366/07/16       محل شهادت: سومار      

محل دفن: روستای اصغول

یگان خدمتی: ارتش

سرتیپ دوم شهید سید جلیل موسوی1