شهید رمضان صالحی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/01/02       محل تولد: روستای اسماعیل آباد

تاریخ شهادت:    1363/10/03       محل شهادت: منطقه سردشت      

محل دفن: روستای اسماعیل آباد

یگان خدمتی: ارتش

1رمضان صالحی