شهید حسن غیبوئی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/04/01       محل تولد: روستای اسماعیل آباد

تاریخ شهادت:    1365/02/28       محل شهادت: فکه      

محل دفن: روستای اسماعیل آباد

یگان خدمتی: بسیج

حسن غیبویی1