شهید  اسماعیل قاسمی

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1344/03/08        محل تولد: اسلام آباد

تاریخ شهادت:    1379/10/04        محل شهادت: زابل

محل دفن: اسلام آباد

یگان خدمتی: نیرو انتظامی

1308

شهید  رمضان قاسمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1343/01/05        محل تولد: اسلام آباد

تاریخ شهادت:    1363/07/05        محل شهادت: سردشت

محل دفن: اسلام آباد

یگان خدمتی: ارتش

176

شهید محمد رضا حسنی اسدآباد

نام پدر: الله داد

تاریخ تولد:         1346/08/10        محل تولد: اسلام آباد

تاریخ شهادت:    1367/05/05       محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: اسلام آباد

یگان خدمتی: ارتش

1307