شهید محمود آماده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/04/30       محل تولد: اسفندیار

تاریخ شهادت:    1365/10/25      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اسفندیار

یگان خدمتی: بسیج

محمود اماده1

شهید عباس شریف نیا

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1333/01/02        محل تولد: اسفندیار

تاریخ شهادت:    1363/08/05        محل شهادت: میمک

محل دفن: اسفندیار

یگان خدمتی: بسیج

عباس شریف نیا1