شهید  عباس علیزاده

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1344/04/14        محل تولد: شایک

تاریخ شهادت:    1362/12/15        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

13

شهید  ابراهیم برات پور

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد:         1348/01/02        محل تولد: اسفشاد

تاریخ شهادت:    1368/03/14        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اسفشاد

یگان خدمتی: سپاه

1117

شهید محمد رضا طاوسی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1346/03/03        محل تولد: اسفشاد

تاریخ شهادت:    1367/05/05       محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: اسفشاد

یگان خدمتی: سپاه

123

شهید محمدرضا عباسپور

نام پدر: علی جمعه

تاریخ تولد:         1345/01/05        محل تولد: اسفشاد

تاریخ شهادت:    1367/01/01        محل شهادت: چنگوله

محل دفن: اسفشاد

یگان خدمتی: سپاه

1298