شهید مسعود خزاعی

نام پدر: عباسقلی

تاریخ تولد:         1344/01/10        محل تولد: اسفزار

تاریخ شهادت:    1364/11/22       محل شهادت: منطقه عملیاتی والفجر 8

محل دفن: اسفزار

یگان خدمتی: سپاه

مسعود خزاعی1

شهید رضا خسروی

نام پدر: علی جان

تاریخ تولد:         1346/01/10       محل تولد: روستای اسفزار

تاریخ شهادت:    1365/06/11       محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: روستای اسفزار

یگان خدمتی: سپاه

رضا خسروی1